Likwidacja toksycznych pestycydów na terenie województwa lwowskiego w zlewniach rzek przygranicznych San i Bug Zachodni

map_lens.gif

Wnioskodawca-Partner Wiodący

Partnerzy projektu

Cel projektu

Poprawa jakości wody w rzekach przygranicznych San i Bug Zachodni poprzez utylizację pestycydów znajdujących się w dorzeczach wymienionych rzek i podwyższenie jakości zarządzania pestycydami nielegalnymi w obwodzie lwowskim.

Bezpośrednie cele projektu:

  1. Likwidacja możliwych źródeł zanieczyszczenia wód przygranicznych w dorzeczach rzek San i Bug Zachodni, tzn. magazynów i składowisk z nieprzydatnymi i nielegalnymi pestycydami.
  2. Wzrost jakości w zakresie prowadzenia wykazów odpadów toksycznych w organach administracji państwowej i samorządowej.
  3. Podwyższenie kwalifikacji urzędników w administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zarządzaniem odpadami toksycznymi.
  4. Podwyższenie świadomości społecznej ludności obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, zwłaszcza obwodu lwowskiego i województwa lubelskiego w dziedzinie postępowania z pestycydami.
  5. Zwiększenie oddziaływań poprzez upowszechnienie doświadczeń wynikających z projektu w sąsiednich obwodach Ukrainy.

Wpływ transgraniczny:

Znaczną część nielegalnych i toksycznych pestycydów stanowią środki chemiczne, które powodują silne zanieczyszczenie organiczne.

Jednym z aspektów jest fakt, że zanieczyszczenia te rozkładają się wolno lub nie rozkładają się wcale.

Wskutek tego związki te mają silny wpływ na środowisko, w tym także na przygraniczne rzeki w dorzeczach Sanu i Bugu Zachodniego, które rozprowadzają je po szerszym terytorium.

Wziąwszy pod uwagę fakt, jak łatwo rozpuszczają się one w wodzie, cieki wodne są bardzo podatne na zanieczyszczenie.

Jednym z najważniejszych wpływów transgranicznych będzie poprawa środowiska wodnego w dorzeczach rzek Sanu i Bugi Zachodniego poprzez likwidację źródeł zanieczyszczających je pestycydami.

Rezultaty projektu będą miały bezpośredni pozytywny wpływ na następujące rejony obwodu lwowskiego: Buski, Złoczewski, Żółkiewski, Kamionko-Buski, Mościcki, Starosamborski, Sokalski, Turkiewski, Jaworowski, zaś w Polsce województwa: Podkarpackie, Lubelskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie.

Celowe grupy projektu:

  • Ludność żyjąca na terytorium dorzeczy transgranicznych rzek Zachodni Bug i San na Ukrainie i w Polsce
  • Ludność wiejska rejonów obwodu Lwowskiego: Buski, Złoczowski, Żółkiewski, Kamionko-Buski, Mościcki, Starosamborski, Sokalski, Turkiewski, Jaworowski – liczba mieszkańców 716.500.
  • Ludność województw w Polsce korzystająca z dorzeczy transgranicznych rzek – Podkarpackie, Lubelskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie. Ludność województwa lubelskiego – 2.185.000.
  • Organy miejscowe samorządu obwodu Lwowskiego.
  • Miejscowe organy władzy wykonawczej upoważnione do postępowania z odpadami toksycznymi.